Vidresif, fabricant de vidre aïllant | Vítrea
Publicada el 17/07/18


La revista especialitzada Vítrea, d’Interempresas, ha plasmat a la seva plataforma el coneixement i experiència de Vidresif, resultant en un magnífic article que reflecteix l’essència de l’empresa.

Vegeu l’article
Vidresif, fabricant de vidre aïllant … Especial
Vidresif es va fundar el 1994 com a fabricant de vidre aïllant. Durant els primers anys el creixement va ser exponencial, però no només per l’augment de la producció sinó que, gràcies a l’equip humà, el nivell d’especialització també va evolucionar. Així doncs, es van acoblar ja vidres de capa des del primer dia, es va disposar de màquina de gas argó manual, i també es realitzaven tot tipus de vidres especials decalats, moltes vegades superant les limitacions de la pròpia maquinària.

El 2003 es va inaugurar la nova seu, i el més important amb una línia de vidre aïllant, la primera a Espanya, que permet l’acoblament automàtic d’unitats de 6000 x 3210 mm i de 1500 kg de pes. A més, amb sistema automàtic per decalatges i amb incorporació de gas argó i / o SF6 automàtic. En aquelles dates aquesta implantació anava per davant del que era la indústria del vidre aïllant en general a Espanya.

El conjunt d’espai, maquinària i el bon moment del mercat de la construcció va permetre que Vidresif aconseguís els màxims nivells de producció i de facturació. Va ser durant aquests anys 2004-2008 que es van realitzar alguns dels projectes més importants de façanes amb vidre aïllant.

Amb l’arribada de la crisi, els resultats van disminuir moltíssim arran del descens continuat de la facturació i del marge del producte acabat, a part de les incidències per falta de cobrament provocades per les suspensions de pagaments d’empreses constructores que van arrossegar als diferents industrials que depenien.

Van ser moments molt complicats per a tot el sector. Només hi havia dues possibilitats tancar o seguir, i en aquest últim cas, ¿en quines condicions?
Vidresif va decidir no només no reduir la plantilla sinó, al contrari, buscar la possibilitat per fer una primera inversió, el forn de temperat i la maquinària de manufactura corresponent, totes elles per a unitats de 6000 mm. El forn es va inaugurar al setembre de 2011.

El fet de disposar de la possibilitat de temperar va servir per augmentar fins i tot la productivitat de la línia de vidre aïllant i millorar el preu mitjà i per tant el marge final.

De la mateixa manera al cap de 2 anys, el 2013, es va posar en marxa la línia de laminat, també de grans dimensions, 6000×3210 mm. Igual que el forn, també va servir per millorar el producte vidre aïllant, ja que cada vegada un major percentatge d’unitats de vidre aïllant porta incorporat com a mínim en una de les seves cares, a un vidre laminat.

GAMMA KSIF
D’altra banda, les exigències de la pròpia normativa, que potser encara s’han quedat curtes, han obligat a utilitzar vidres amb millors prestacions, els vidres de capa selectiva amb un nivell de transparència i de protecció solar molt elevats, aconseguint arribar a índexs de selectivitat impensables només cinc anys enrere.

Vidresif fa més de 15 anys que va presentar la gamma KSIF, que engloba les diferents famílies de vidres de capa: solar, KSIF, KSIFplus i KSIFsuperplus. Això els ha permès crear una marca pròpia al mercat del vidre aïllant, que a part de classificar els diferents tipus d’unitats de vidre aïllant segons les seves prestacions, ha permès donar a conèixer al propi producte.

Vidresif s’ha especialitzat en el vidre aïllant de grans dimensions (6000×3210 mm) i ha aportat solucions per a tancaments complexos i més complicats. En aquest sentit, sempre hem col•laborat amb el client ja que tant el transport, com la manipulació i col•locació d’aquest tipus de vidres requereix d’una bona coordinació entre tots.

Els acoblaments especials no contemplats com a possibles amb la nostra maquinària, ja sigui pels decalatges o per les profunditats de segellat, s’han pogut realitzar gràcies a la predisposició del nostre personal tècnic per buscar solucions o adaptacions en la pròpia línia de vidre aïllant per aconseguir acoblar automàticament unitats que al principi semblaven impossibles.

Gairebé des del seu inici Vidresif oferia la possibilitat del segellat amb silicona estructural a marc d’alumini per a les façanes amb perfileria oculta. Aquests sistemes de façanes van tenir el seu màxim apogeu en els projectes realitzats fins als anys anteriors a la crisi. Durant els anys següents no hi va haver projectes, per tant, tampoc acoblaments a marc.

La recerca de baixar el cost de la façana de vidre va obligar els fabricants de sistemes d’alumini a buscar altres solucions; així van aparèixer els primers perfils intercalaris especials i totes les opcions de sistemes de peces o perfils afegits al segellat del vidre aïllant i que passaven a ser els elements de subjecció del vidre aïllant amb els elements portants (muntants i travessers). El seu desenvolupament ha continuat i realment Vidresif segella molt pocs marcs i en canvi acobla moltes peces.

Com evolució i última novetat, van aparèixer fa uns anys els primers sistemes minimalistes, avui dia ja són incomptables, també és cert que els nivells de qualitat varien d’uns als altres. A diferència del que passa en una finestra o corredissa ‘normal’, en què el marc aguanta el vidre, en aquests sistemes minimalistes és el vidre aïllant el que aguanta el perfil. I a més en la seva col•locació en obra no disposen de toleràncies.

Això implica un càlcul més precís de la composició del vidre i, sobretot, veure’t obligat a fabricar les unitats de vidre aïllant amb unes toleràncies dimensionals inferiors a les que els exigeix la mateixa normativa.

En definitiva, l’evolució del vidre aïllant ha anat associada directament a la millora dels elements que el componen (vidre, intercalaris, segellants, sistemes …) per respondre a les exigències de cada moment.

Vidresif ha evolucionat i, fins i tot, en segons quin moment s’ha anticipat per poder oferir la solució de vidre aïllant més adequada per a cada cas. Estan preparats per produir des de vidre per a aplicacions residencials, fins a les composicions més complexes destinades a edificis singulars.